• Хангалттай сайн (6)
  • Хангалттай биш ч бууруулж байгаа (28)
  • Хангалтгүй, арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа (78)