Ногоон эдийн засгийн зорилго юу вэ?
Хүний сайн сайхан байдлыг сайжруулах
Байгаль орчны эрсдэл, доройтлыг багасгах
Нийгмийн тэгш хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах
Яагаад ногоон эдийн засаг гэж?Өнөөгийн буюу хүрэн эдийн засаг
Тэгш бус

Дэлхийн хамгийн баян 26 хүмүүс дэлхийн хүн амын тэн хагастай ижил хэмжээний хөрөнгийг эзэмшдэг байна. (Oxfam 2018)

Өрийн дарамт ихтэй

2018 оны байдлаар дэлхийн өрийн хэмжээ 184 их наяд ам.доллар-т хүрсэн байна. (ОУВС)

Дэлхий даацаас хэтэрсэн

Дэлхийн экосистемийн 60% нь доройтолд орсон (Millenium Ecosystem Report)

Ногоон эдийн засагт хэрхэн хүрэх вэ?

Ногоон эдийн засгийн холбооны зүгээс ногоон эдийн засагт дараах ТАВАН аргаар хүрнэ гэж үзэж байна.