Агаарын бохирдлын хэмжээг бууруулахад төрөөс авч буй арга хэмжээ хэр оновчтой байна вэ?
  • Хангалттай сайн
  • Хангалттай биш ч бууруулж байгаа
  • Хангалтгүй, арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа