Хөгжлийг хэмжих ба чиглүүлэх
Санхүүгийн системийг шинэчлэх
Эдийн засгийн салбаруудыг ногоон болгох
Тэгш бус байдлыг багасгах
Байгалийн үнэ цэнэ