Идэвхитэй санал асуулга
2020-03-18 17:39
Таны бодлоор Монгол Улсын хүн амын хэдэн хувь нь баталгаат ундны усаар хангагдсан бэ?
 • 0-19%  (35)
 • 20-39%  (82)
 • 40-59%  (87)
 • 60-79%  (47)
 • 80-100%  (23)
 • Санал асуулгын үр дүн 2020-03-18 17:39
  • 0-19%  13%   (35)
  • 20-39%  30%   (82)
  • 40-59%  32%   (87)
  • 60-79%  17%   (47)
  • 80-100%  8%   (23)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-04-03 16:34
  • Маш их бохирдолтой  71%   (172)
  • Бохирдолтой  25%   (61)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  2%   (5)
  • Бохирдолгүй  0%   (0)
  • Мэдэхгүй  2%   (5)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-03-06 13:43
  • Тийм  70%   (21)
  • Үгүй  30%   (9)