Идэвхитэй санал асуулга
2020-03-18 17:39
Таны бодлоор Монгол Улсын хүн амын хэдэн хувь нь баталгаат ундны усаар хангагдсан бэ?
 • 0-19%  (21)
 • 20-39%  (62)
 • 40-59%  (56)
 • 60-79%  (35)
 • 80-100%  (20)
 • Санал асуулгын үр дүн 2020-03-18 17:39
  • 0-19%  11%   (21)
  • 20-39%  32%   (62)
  • 40-59%  29%   (56)
  • 60-79%  18%   (35)
  • 80-100%  10%   (20)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-04-03 16:34
  • Маш их бохирдолтой  71%   (172)
  • Бохирдолтой  25%   (61)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  2%   (5)
  • Бохирдолгүй  0%   (0)
  • Мэдэхгүй  2%   (5)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-03-06 13:43
  • Тийм  70%   (21)
  • Үгүй  30%   (9)