Идэвхитэй санал асуулга
2022-02-21
Агаарын бохирдлын хэмжээг бууруулахад төрөөс авч буй арга хэмжээ хэр оновчтой байна вэ?
 • Хангалттай сайн  (7)
 • Хангалттай биш ч бууруулж байгаа  (37)
 • Хангалтгүй, арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа  (96)
 • Санал асуулгын үр дүн 2018-03-06
  • Тийм  70%   (21)
  • Үгүй  30%   (9)
  Санал асуулгын үр дүн 2018-04-03
  • Маш их бохирдолтой  71%   (172)
  • Бохирдолтой  25%   (61)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  2%   (5)
  • Бохирдолгүй  0%   (0)
  • Мэдэхгүй  2%   (5)
  Санал асуулгын үр дүн 2020-03-18
  • 0-19%  13%   (35)
  • 20-39%  30%   (82)
  • 40-59%  32%   (87)
  • 60-79%  17%   (47)
  • 80-100%  8%   (23)
  Санал асуулгын үр дүн 2021-11-24
  • Маш их бохирдолтой  77%   (44)
  • Бохирдолтой  18%   (10)
  • Бага зэргийн бохирдолтой  4%   (2)
  • Бохирдолгүй  2%   (1)
  • Мэдэхгүй  0%   (0)
  Санал асуулгын үр дүн 2022-02-21
  • Хангалттай сайн  5%   (7)
  • Хангалттай биш ч бууруулж байгаа  26%   (37)
  • Хангалтгүй, арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа  69%   (96)