Та өмнө нь ногоон эдийн засаг гэж сонсож байсан уу?
  • Тийм
  • Үгүй