Бидний оролцоот шийдэл
Ногоон эдийн засгийн зургаадугаар сарын тойм ЭЗБӨЧСТ нь НЭЗХ-ны гишүүн, Монгол дахь түнш байгууллагын хувьд Ногоон эдийн засаг бүгдэд өргөн боломжийг олгох зорилгын хүрээнд сар тутмын ногоон эдийн засгийн тойм хүргэж байна.
Ногоон эдийн засгийн тавдугаар сарын тойм ЭЗБӨЧСТ нь НЭЗХ-ны гишүүн, Монгол дахь түнш байгууллагын хувьд Ногоон эдийн засаг бүгдэд өргөн боломжийг олгох зорилгын хүрээнд сар тутмын ногоон эдийн засгийн тойм хүргэж байна.
Ногоон эдийн засгийн дөрөвдүгээр сарын тойм ЭЗБӨЧСТ нь НЭЗХ-ны гишүүн, Монгол дахь түнш байгууллагын хувьд Ногоон эдийн засаг бүгдэд өргөн боломжийг олгох зорилгын хүрээнд сар тутмын ногоон эдийн засгийн тойм хүргэж байна.
Ногоон эдийн засгийн гуравдугаар сарын тойм ЭЗБӨЧСТ нь НЭЗХ-ны гишүүн, Монгол дахь түнш байгууллагын хувьд Ногоон эдийн засаг бүгдэд өргөн боломжийг олгох зорилгын хүрээнд сар тутмын ногоон эдийн засгийн тойм хүргэж байна.
Монгол Улсын Ногоон эдийн засгийн бодлогын хэмжүүр Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн (ЭЗБӨЧСТ) түнш байгууллага Ногоон эдийн засгийн холбооноос (НЭЗХ) иргэний нийгмийн байгууллагууд, судлаач, хувь хүмүүст зориулж ногоон эдийн засгийн бодлогыг хянахад туслах Ногоон эдийн засгийн хянагч вебсайтыг гаргаж 41 улсын ногоон эдийн засгийн бодлогын үнэлгээг цогц байдлаар гаргажээ.
Монголын агаарын бохирдлын өнөөгийн байдал Монгол Улсын хэмжээнд агаарын бохирдол нэн тулгамдсан асуудал болоод байна.